Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Definities

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene kaartvoorwaarden van de organisatie van de ING Private Banking Golfweek.
 • “Kaartje”: een toegangsbewijs voor een evenement dag in de vorm van een bevestigingsmail.
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen U en de organisatie van de ING Private Banking Golfweek voor de aanmelding van 1 tot maximaal 6 personen voor de ING Private Banking Golfweek. Organisator is TIG Sports b.v.
 • “Toegangsverbod”: het verbod dat is beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 • “U of Uw”: diegene die via de Website Golf.nl met TIG Sports b.v. een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • “Website”: de registratieshop van TIG Sports voor de ING Private Banking Golfweek, deze loopt via Golf.nl.

Algemeen

De bezoeker gaat door aanmeldingen voor de ING Private Banking Golfweek akkoord met de volgende voorwaarden, het privacy beleid en het reglement:

 • Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel gemaakte kosten van bezoekers.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen. Op de website van de ING Private Banking Golfweek kunt u de up-to-date aanvangstijden vinden.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt tijdens uw bezoek aan één van de evenementen.
 • De aansprakelijkheid van de organisatie van de ING Private Banking Golfweek voor schade die is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van de organisatie van de ING Private Banking Golfweek of haar bestuur is niet beperkt.
 • Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 • Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.
 • Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de organisatie en medewerkers op te volgen.
 • Registratie voor de ING Private Banking Golfweek kan uitsluitend worden gedaan op de officiële website van de ING private Banking Golfweek. https://www.inggolfweek.nl/
 • TIG Sports b.v. en ING Private Banking zijn verantwoordelijk voor het bepalen van kaartsoorten, aantal kaarten per registratie en totaal aantal beschikbare kaarten voor registratie.

De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat U het aanmeldproces voor een Kaartje op de Website volledig doorloopt en van de organisatie van de ING Private Banking Golfweek een e-mail ontvangst met een bevestiging van Uw aanmelding.
 • Iedere overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het Nederlands en door de organisatie van de ING Private Banking Golfweek elektronisch gearchiveerd. U kunt hiervan een kopie opvragen bij de organisatie van de ING Private Banking Golfweek.
 • In het kader van de Overeenkomst krijgt U in ruil voor de aanmelding toegang tot een sportevenement dat op een bepaalde datum en tijd wordt gehouden.

Kaartvoorwaarden

 • Ieder Kaartje is een bewijs van een recht van toegang tot het aangegeven evenement voor het aantal aangemelde personen. Het kaartje wordt door de organisatie van de ING Private Banking Golfweek aan U uitgereikt in de vorm van een bevestigingsmail.
 • Om toegang te krijgen tot het desbetreffende evenemententerrein dient in staat te zijn om een medewerker het Kaartje te laten zien. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw Kaartje zodanig veilig te bewaren dat iemand anders niet in staat is om het Kaartje te tonen aan de ingang van het desbetreffende evenemententerrein.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek garandeert niet dat alle wedstrijden onderdeel van de toernooien worden gespeeld op de datum en het tijdstip die op het Kaartje zijn aangegeven. Kijk voor up-to-date aanvangstijden op de officiële website van de ING Private Banking Golfweek.
 • De organisatie van de ING Private Banking Golfweek kan U de toegang tot één van de evenementterreinen of alle evenementterreinen onderdeel ontzeggen of U uit het betreffende Stadion laten verwijderen indien U naar de redelijke mening van de organisatie van de ING Private Banking Golfweek in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Toegangsvoorschriften

 • U bent verplicht om op eerste verzoek van de politie of bevoegde medewerkers van de desbetreffende locatie uw kaartje te tonen en eventueel aan U verstrekt aanwijzingen direct op te volgen.
 • U hebt geen toegang tot gedeelten dat niet is bestemd voor toegang voor het algemene publiek.
 • U mag de doorstroom op de verschillende evenementen terreinen niet belemmeren. Dit houdt in ieder geval in dat Uw gebruik van toegang, trappen, gangpaden, en bordessen beperkt is tot het gebruik dat strikt noodzakelijk is voor het betreden, dan wel verlaten van de locatie.
 • Bij het binnentreden van het desbetreffende evenementen terrein mag U niet onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen. Bij een redelijk vermoeden van een dergelijke toestand door het controlerende personeel, kan U de toegang tot het toernooi worden ontzegd.
 • Op de evenementen terreinen is te koop aanbieden of met het oog daarop in het bezit hebben van handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes niet toegestaan.
 • Het in bezit hebben van flessen, glazen, blikjes, stokken, spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel, discriminerende provoceren of reclameteksten, kettingen, slag-, steek, of stootwapens, vuurwerk, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren is niet toegestaan op de verschillende evenementen terreinen
 • U mag op alle evenemententerreinen niet gooien met een voorwerp of met vloeistof.
 • U mag op alle evenemententerreinen geen middelen bij u hebben of gebruiken welke, naar het oordeel van de medewerkers, onnodig hinder of overlast aan andere veroorzaken of kunnen veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn voor een ander persoon of goed, daaronder begrepen middelen die overmatig lawaai maken zoals een misthoorn of toeter.
 • U mag zich op alle evenemententerreinen niet provocerend of bedreigend gedragen of enig gevaar voor het leven of de gezondheid van uzelf of van andere scheppen, dan wel zich zodanig gedragen dat u hierdoor mogelijk schade toebrengt aan het desbetreffende evenemententerrein zoals het beklimmen van lichtmasten, hekken, daken, boarding en andere toestellen of bouwwerken.
 • Het meebrengen van honden en andere dieren naar alle evenemententerreinen is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.
 • Doordat u gebruik maakt van Uw Kaartje accepteert U dat U door de Politie en bevoegde medewerkers kan worden gefouilleerd en dat deze eventuele bij uw aangetroffen voorwerpen waarvan het bezit niet is toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden in beslag mogen nemen.

Toegangsverbod

 • Indien de organisatie van de ING Private Banking Golfweek gebruik heeft gemaakt van haar recht zoals beschreven in de Kaartvoorwaarden, kan zij U een Toegangsverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat U geen één van de evenementen van het ING Private Banking Golfweek mag bezoeken, dit geldt ook voor het opvolgende jaar. De omvang het Toegangsverbod hangt af van de ernst van de gedragingen die aanleiding hebben gegeven tot het ontzeggen van de toegang of de verwijdering van één van de evenementen terreinen. Een Toegangsverbod wordt schriftelijk aan u medegedeeld.
 • Indien de organisatie van de ING Private Banking Golfweek een Toegangsverbod aan U heeft opgelegd kunt u daartegen een bezwaar indienen bij de organisatie. Het bezwaar heeft geen opschortende werking. Het bezwaar dient U schriftelijk en aangetekend te verzenden. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het Toegangsverbod door TIG Sports b.v. te zijn ontvangen. Als U het bezwaar te laat indient dan zal TIG Sports b.v. Uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. TIG Sports b.v. zal op een ontvankelijk bezwaarschrift, binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en haar besluit schriftelijk aan U mededelen.
 • Gedurende de looptijd van het Toegangsverbod mag U zich niet aanmelden. Indien U toch beschikt over een Kaartje is de organisatie van de ING Private Banking Golfweek niet verplicht om u toegang te verlenen tot het evenement.

Aantal kaarten per klant

 • U kunt zich voor maximaal 6 personen per emailadres aanmelden voor de ING Private Banking Golfweek.

Bevestiging van uw internetaankoop

 • Direct nadat uw aanmelding is voltooid ontvangt u v. een bevestigingsmail, deze mail is Uw toegangsbewijs voor het evenement.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u tijdens openingstijden van TIG Sports b.v. telefonisch contact opnemen of per e-mail via info@tigsports.nl

Privacy beleid

Beveiliging

 • De aanmeldpagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden.  TIG Sports b.v. in samenwerking met Golf.nl is verantwoordelijk voor het borgen van bovenstaande.

Persoonsgegevens

 • Gegevens opslaan: Wij slaan de volgende gegevens over u op bij registratie voor de ING Private Banking Golfweek:
  • Voornaam/achternaam
  • Emailadres
  • Gebruik van persoonsgegevens
  • TIG Sports b.v. registreert de gegevens via de website van Golf.nl. De gegevens blijven eigendom van TIG Sports b.v. en Golf.nl. Deze gebruiken de informatie uitsluitend voor de volgende doelen:
   • Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning
    Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt.
   • Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen
    Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over de aanmelding voor een ticket of u vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Ook kunnen we contact met u opnemen over deze policy of een andere policy of over één van onze voorwaarden.
   • Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites
    Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
   • Om veiligheidsredenen
    Wij kunnen uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door u bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.
   • Het aanbieden van gepersonaliseerde reclame en online "behavioural advertising”
    Wij kunnen met andere bedrijven samenwerken om advertenties te tonen waarvan wij denken dat u deze relevant en nuttig zult vinden. Dit kunnen advertenties op onze eigen websites of apps zijn of advertenties van ons die op sites van andere bedrijven worden getoond. De getoonde advertenties kunnen gebaseerd zijn op door ons of derden verzamelde gegevens en/of op uw activiteiten op onze websites of sites van derden. De tweede vorm van reclame is 'online of behavioural advertising van derden', gerichte reclame op basis van het surfgedrag.
   • Voor marketing doeleinden
    Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u door ons per e-mail benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven).
   • Zoals overigens wettelijk is toegestaan.
    In een beperkt aantal gevallen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.
   • Ter informatie tijdens het evenement

Wanneer Uw Kaartje is gescand kunnen wij u voorzien van informatie over de specifieke evenementdag.

Delen van gegevens met derden

 • De gegevens zullen alleen inzichtelijk en bruikbaar zijn voor TIG Sports b.v. en Golf.nl voor de hierboven beschreven redenen.
 • TIG Sports b.v. zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:
  • u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage en/of correctie van uw gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over u hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact op met TIG Sports, Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam + 31 (0) 20 570 90 60.

opt-in en gebruik gegevens

 • Wanneer in de online registratieprocedure de optie ‘Ik ben geïnteresseerd in informatie over topsport events in Nederland.’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan TIG Sports b.v. om hem/haar te benaderen met acties en informatie over andere topsportevenementen in Nederland georganiseerd door TIG Sports b.v. Dit geldt tevens voor acties die TIG Sports b.v. opzet samen met haar partners of sponsoren. De informatieverstrekking en toelichting van acties wordt gedaan via e-mailcontact, het aantal keer dat er emailcontact wordt opgenomen is afhankelijk van het aantal evenementen dat TIG Sports b.v. per jaar organiseert. Data blijft in beheer bij TIG Sports b.v. en wordt niet verstrekt aan derden. Het is te allen tijden mogelijk om uit te schrijven.
 • Wanneer in de online registratieprocedure de optie ‘Ik ben geïnteresseerd in de nieuwsbrief van golf.nl’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan Golf.nl om hem/haar te benaderen met de nieuwsbrief van golf.nl. De nieuwsbrief van Golf.nl wordt één keer per week per e-mail toegestuurd. Data blijft in beheer bij Golf.nl en TIG Sports b.v. Het is ten alle tijden mogelijk om uit te schrijven.
 • De gegevens van de opt-in worden gebruikt voor informatieversterking voor de desbetreffende actiemailing. De gegevens worden intern opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen tenzij anders aangegeven.

Cookie beleid

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van de ING Private Banking Golfweek gebruik van cookies. De website wordt beheerd door TIG Sports b.v. Hieronder wordt toegelicht hoe en waarom TIG Sports b.v. gebruik maakt van cookies.   

Wat zijn cookies?
Bij het bezoek aan deze website worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op jouw voorkeuren.   

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Tracking cookies plaatsen wij alleen als je ons daar toestemming voor geeft. Door op de knop 'Cookies accepteren' te klikken of door verder te klikken op onze website, geef je toestemming voor het plaatsen. Met jouw toestemming plaatsen externe partijen “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.   

Cookies weigeren
Wil je geen cookies toelaten? Je kunt cookies via je internetbrowser handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. Je kunt jouw internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En je kunt jouw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. Je kunt dan mogelijk niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze privacy statement pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.   

Social
Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Deze buttons en video’s werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door deze bedrijven. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.   


Overzicht
In onderstaand overzicht zie je de cookies die worden gebruikt op www.inggolfweek.nl/. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op je computer, tablet of smartphone. 

Herkomst

Namen van de cookies

Doel

BlueConic

BCPermissionLevel; BCSessionID; BCRevision; BCReferrerOverrule; AWSELB

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden gebruikt om je persoonlijke informatie en relevante advertenties op onze website te laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens zoals klikgedrag, productbezit.

DoubleClick

.doubleClick

DoubleClick plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

Als je een pagina van <website> wilt delen op Facebook, Twitter, LinkedIn of GooglePlus kun je dat doen door op de buttons te klikken. Deze buttons werken door de code die wordt opgeleverd door de sociale netwerken. Ook als je een YouTube video bekijkt die op [domeinnaam] staat, wordt een cookie geplaatst.

Google

ID, CONSENT, NID, OGPC, PREF

Google plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren.

Google Analytics

_ga

Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

Welke sites geef ik toestemming om cookies te plaatsen?
In de lijst hieronder ziet u een overzicht van de sites waarvoor u toestemming geeft indien u onze cookies accepteert.

Hoe gaat TIG Sports b.v. om met mijn persoonlijke gegevens?
TIG Sports b.v.  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Daarom hebben we een privacy statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw (persoons)gegevens.

    

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Regelement/Huisregels

Voor de veiligheid van iedereen die op het ING Private Banking Golfweek terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar de ING Private Banking Golfweek, want door aanwezig te zijn op de ING Private Banking Golfweek ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

 • Toegangscontrole: Op alle evenementen die onderdeel zijn van de ING Private Banking Golfweek is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee naar één van de evenementen van de ING Private Banking Golfweek en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:
  • drink- en etenswaren
  • glas en blik
  • (plastic) flessen
  • Vuurwerk
  • Wapens
  • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
  • parfum, deodorant en overige spuitbussen
  • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie één van de evenementen van de ING Private Banking Golfweek betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

 • Alcohol: Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De ING Private Banking Golfweek wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.
 • Drugs: Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op de ING Private Banking Golfweek niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.
 • Ongewenst gedrag en strafbare feiten: Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot alle evenementen onderdeel van de ING Private Banking Golfweek worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.
 • Verkoop en promotie: Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond de evenementen terreinen van de ING Private Banking Golfweek terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Dieren: Op alle evenement terreinen van de ING Private Banking Golfweekzijn dieren niet toegestaan.
 • Kinderen: De organisatie van de ING Private Banking Golfweek adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op de evenement terreinen. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.
 • Eigen Risico: Het betreden van één van de evenement terreinen van de ING Private Banking Golfweek is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van de ING Private Banking Golfweek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.
 • Verloren of gevonden voorwerpen: Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de ING Private Banking Golfweek verzameld bij de informatiebalie van het specifieke evenementen terrein.
 • In beslag genomen voorwerpen: Zaken die niet zijn toegestaan op de ING Private Banking Golfweek terreinen worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.
 • Wildplassen: wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.
 • Rolstoelen: De organisatie van doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.